تصاویر/ نشست خبری دومین کمیسیون مشترک همکاری های نظامی ایران و روسیه