قطعاً با عادی شرایط شدن تولید خودرو قیمت‌ها پایین خواهد آمد