نهایی شدن دستور کار و ترکیب اعضای هشت هسته اندیشه ورزی وزارت اقتصاد