ملازهی: تصمیم‌های تازۀ ترامپ برآیند چند توافق‌ بود