مدیران دولتی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو را به فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار رساندند