من از اعضای بدن بچه‌ام گذشتم ولی از مقصر مرگش نمی‌گذرم