پدری که دختر معلولش را خفه کرده بود از قصاص نجات یافت