افزایش سطح توانگری مالی شرکت های بیمه، نشان دهنده رشد مثبت صنعت بیمه است