پیشنهاد یک نماینده درباره میزان و زمان باز پرداخت وام مسکن