تصاویر/ ۱۳سال قبل؛ سقوط هواپیمای ارتش و شهادت خبرنگاران