ادعای پدر دانش آموز دوم ابتدایی در باره تنبیه پسرش