ایران و آذربایجان در مورد ساخت ماهواره سنجشی به توافق رسیدند