توضیحات وزارت امور خارجه پیرامون نامه ظریف به وزیر بهداشت