عکس/ حضور امام جمعه تبریز در مغازه پیرمرد چای فروش