تیغ جراحی معاونت ترافیک شهرداری بر نرده‌های چهارراه ولیعصر