قسم می‌خورم انتقام خون به ناحق ریخته‌شده‌ات را بگیرم