ارتش یکی از سالم‌ترین و منظم‌ترین سازمان‌ها در حوزه امور مالی و دارایی است