تصاویر/ الحاق‌ پیشرفته ترین ناوشکن بومی غرب آسیا به ارتش