فیلم/ وضعیت خیابان‌های اطراف شانزلیزه پس از جنگ معترضان با پلیس