فیلم/ سیل هولناک عربستان و خودروهای لوکسی که غرق شدند