تصاویر/ برخورد پلیس و لباس شخصی ها با معترضان زردپوش