تصاویر/ اولین گردهمایی تازه مسلمانان در دانشگاه تهران