الله‌کرم: چپ سنتی می‌خواهد مقاومت را جایگزین سازش کند