اگر حقی بر گردن بنده دارید حتما از بازماندگان مطالبه نمایید