بی شک قدرت دفاعی، بازدارندگی بسیار بالایی را برای کشور ایجاد کرده است