پاسخ روابط عمومی مجمع تشخیص به نامه ستاداطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور