این خواندن شما باعث می‌شود نمایندگان در قرائت ترجمه آیات هم شک کنند