فیلم/ گل‌کوچک و دیگر هیچ!/ چند دقیقه با امیر سیاه و یارانش