رایزنی کرزای با ظریف در مورد روند صلح در افغانستان