برجام حقانیت ایران را در زمینه های مختلف نشان می دهد