فیلم/ نظر جالب استاد رحیم پورازغدی درباره حضور زنان در ورزشگاه