همه چیز درباره «بسته ویژه دولت» برای حمایت از اقشار کم درآمد