فیلم/ پیغام پیشکسوتان پرسپولیس به بازیکنان: ببرید!