بودجه 100 هزار تومانی برای کارهای فرهنگی در مناطق مرزی