۵ نامزد نهایی شهرداری تهران انتخاب شدند/هاشمی حذف شد