تماس محرمانه ای از جبیر نداشتیم/برای عملیاتی شدن SPV باید صبور بود