حمله رژیم غاصب به زیرساخت‌های ارتباطی ایران ناکام ماند