چین خواستار احترام به همکاری تجاری این کشور با ایران شد