موعد مقرر در ارسال نظر شورای نگهبان درباره CFT رعایت شده است