نظر مصباحی‌مقدم درباره احتمال ورود رهبری به موضوع CFT