چرا برخی از دانشجویان، بعد از گذشت 40 سال پشیمان شده اند؟