مذاکره اردوغان و ترامپ درمورد بانکی که تحریم ایران را دور زده بود