بازتاب تهدید رئیس جمهور به مرگ در رسانه‌های اصلاح طلب