واکنش وزارت خارجه به اعمال تحریم های مجدد علیه آمریکا