اروپا به همراه چین و روسیه بسته نهایی خود را ارائه کند