نماینده ای که دست روحانی را بوسید: روحانی در دانشگاه استادم بود