ادامه هر نوع محبت، عاطفه و پیوندی که فی الله نباشد، زیانبار است