خاطره روحانی از زیارت اربعین امام خمینی (ره) در سال ۴۶