نامه آیت الله یزدی برای حفظ جایگاه مرجعیت از دستبرد فتنه گران