تصاویر/ جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی از آبگیر سفیر امید آستارا